Skip to main content Skip to search Skip to search results

Sayings

 Subject
Subject Source: Sss
Scope Note: Created For = CW

Found in 132 Collections and/or Records:

Saying which reads 'Cha bhi fios math air tobar gun traigh e'., 23 September 1909

 Item
Identifier: Coll-97/CW117/154
Scope and Contents Saying which reads 'Cha bhi fios math air tobar gun traigh e'. Text has been scored through as if transcribed elsewhere.

Saying which reads 'Cha ro rinneadh an Roimh [comhearadh]', 11 September 1909

 Item
Identifier: Coll-97/CW117/99
Scope and Contents Saying which reads 'Cha ro rinneadh an Roimh [-] comhla' [Rome wasn't built in a day] probably collected from Ruaraidh [Roderick] MacPherson, Naast, Gairloch, Ross and Cromarty [Nàst, Geàrr Loch, Ros is Cromba]. Text has been scored through as if transcribed elsewhere.

Saying which reads 'Cha tu mi 's cha mhi'n cu', 1883

 Item
Identifier: Coll-97/CW120/179
Scope and Contents Saying which reads 'Cha tu mi 's cha mhi'n cu' [You are not I and I am no cur].

Saying which reads 'Cha'n fhaiceadh Brianan e', 1901

 Item
Identifier: Coll-97/CW110/73
Scope and Contents Saying which reads 'Cha'n fhaiceadh Brianan e' inferring that 'The place was so hidden'. Text has been scored through.

Saying which reads 'Cul fo thalamh geamhraidh', 13 September 1909

 Item
Identifier: Coll-97/CW117/116
Scope and Contents Saying which reads 'Cul fo thalamh geamhraidh'. Text has been scored through as if transcribed elsewhere.

Saying which reads 'Is toigh leis gach uidh a shamhuil', 7 August 1886

 Item
Identifier: Coll-97/CW122/23
Scope and Contents Saying which reads 'Is toigh leis gach uidh a shamhuil' collected from Duncan Cameron, police officer, Lochaline [Loch Àlainn, Earra Ghàidheal/Argyllshire].

Saying which reads 'Obair an iasgar obair gun fhiach sgiamhach sglamail', 1901

 Item
Identifier: Coll-97/CW110/25
Scope and Contents Saying which reads 'Obair an iasgar obair gun fhiach sgiamhach sglamail' probably collected in the Isle of Barra [Barraigh].

Saying which reads 'Tha i ruighinn gun sugh mar bha'n sgliurach aig Alastair Mhic Colla', 20 August 1887

 Item
Identifier: Coll-97/CW120/331
Scope and Contents Saying which reads 'Tha i ruighinn gun sugh mar bha'n sgliurach aig Alastair Mhic Colla' [Alasdair mac Colla or Alexander MacDonald.

Sayings about [little] men, c1892

 Item
Identifier: Coll-97/CW122/82
Scope and Contents Sayings about [little] men which reads 'Tha easan co crosda ri bodachan sathaidh!'; 'Is measa am fear beag nam Fraigach!' and 'An la sloinne(?)'.